همکاری

کیفیت حق شماست

خرید تابلو در تهران ۸۰ میلیون تومان و در شهرستان ها ۵۰ میلیون تومان میباشد

شرایط :

۱- واحد تجاری در گذر مناسب و پر رفت و آمد ۴۰ متر به بالا

۲- سرمایه جهت خرید تجهیزات ۲۵۰ میلیون تومان

۳- چک ضمانت رعایت ضوابط و مقررات وافل لته دو برابر حق تابلو

۴- مطابق نرخ جهانی فرانچیاز پرداخت ۳٪ از فروش کل به صورت ماهیانه جهت تبلیغات وسیع و امور پشتیبانی شعبات

۵- راه اندازی شعبه توسط شعبه مرکزی و رساندن دخل در مدت زمان مقرر و قید شده در قرار داد به صورت تضمین شده

جهت درخواست نمایندگی تماس بگیرید.

  تماس با ما